Tarife mai scumpe pentru colectare și transport deșeuri menajere în municipiul Arad?

În ședința Consiliului Local Municipal din 22 iulie se va dezbate modificarea tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor din Arad. Astfel, pentru deșeurile menajere cetățenii din municipiu ar urma să plătească un preț mai mare.


Prin proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiul Arad, Călin Bibarț, se aprobă modificarea tarifelor de colectare deșeuri prevăzute de Contractul de delegare prin concesiune nr. 1.603/24.10.2017 a Serviciului Public de Salubrizare. Aceste modificări sunt solicitate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor Județul Arad (cerere înregistrată la Primăria Arad cu nr. 45.554/09.06.2021), care transmite de fapt solicitările RETIM din primăvara acestui an (cerera nr. 954/25.03.2021, nr. 955/25.03.2021, respectiv nr. 1.340/26.04.2021).

Tarife propuse (fără TVA)

Activitate-populațieu.m.202220212020
Colectare și transport deșeuri menajere – populație urbanlei/persoană/lună10,299,879,48
Colectare și transport deșeuri menajere – populație rurallei/persoană/lună4,584,594,08
Colectare și transport deșeuri similare – persoane juridicelei/tonă/lună418,47443,54452,76

Prețurile în „pragul de suportabilitate pentru utilizatorii casnici”

Din analiza HCLM nr. 253/25 iunie 2020 privind aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, prin care a fost aprobat Memoriul descriptiv pentru actualizarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, se constată că propunerile privind ajustarea/modificarea tarifelor se află în limita tarifelor prevăzute pentru anul 2021, respectiv 2022 în Tabelul 4 – Tarife maximale pentru orizontul 2019-2032 (TVA-ul inclus).

Argumentația în favoarea creșterii elaborată de RETIM

Solicitarea de ajustare a tarifului are la bază modificarea costurilor anumitor elemente din fundamentarea anterioară a tarifelor față de costurile din fundamentarea tarifului ofertat prin apariția unor modificări legislative, după cum urmează:

  1. În domeniul salarizării, respectiv HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin care se stabilește salariul minim brut la 2.300 lei/lună;
  2. Aplicarea dispozițiilor art. I pct. 2 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 563/2020 privind majorarea cuantumului contribuției datorate de către prestatorii de servicii de salubrizare a localităților de la 0,12% la 0,20% din din veniturile proprii înregistrate ca urmare a prestării acestor servicii;
  3. Majorarea valorii maxime a unui bon de masă, conform Legii nr. 24/2020, prin care se actualizează costurile tichetelor de masă acordate angajaților operatorului de la valoarea de 15 lei la 18 lei;
  4. Ajustarea tarifelor prin actualizarea elementelor de cost constituente din fișele de fundamentare, respectiv ajustarea redevenței cu indicele prețurilor de consum aferent perioadei Iunie 2020-Februarie 2021;
  5. Modificarea cantității programate din formula tarifului conform prevederilor art. 16 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, respectiv a numărului de utilizatori casnici.